Dr sci Gordana Čolić

Biografija

Gordana Čolić je diplomirala 2000. godine na Defektološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu na grupi za logopediju i stekla zvanje diplomirani defektolog – logoped. Od 2000. – 2001. bila je zaposlena kao pripravnik u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju u Beogradu.

Završila je magistarske studije na Defektološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,80. Magistarsku tezu “Pragmatske sposobnosti dece sa disgrafijom” odbranila je 02.07.2010. godine na Defektološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu i stekla zvanje magistar defektoloških nauka.

Doktorsku disertaciju “Rani pokazatelji disleksije i disgrafije” odbranila je 25.12.2018. godine na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerziteta u Beogradu.

Od 2001. do 2016. godine bila je zaposlena na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju na katedri za logopediju na radnom mestu asistenta. Od 2016. do oktobra 2019. bila je zaposlena na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju kao stručni saradnik.

Na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerziteta u Beogradu u periodu od 2001. do januara 2016. godine bila je angažovana u nastavi na osnovnim i master studijama i realizovala je vežbe na tri predmeta (Jezički poremećaji kod dece, Motorički poremećaji govora, Disleksija i disgrafija). Pedagoški rad Gordane Čolić studenti su ocenjivali najvišom ocenom.

Od 1. 10. 2019. zaposlena je na Visokoj školi socijalnog rada u Beogradu kao docent na katedri za logopediju, na predmetima Razvojni govorno jezički poremećaji, Motorički govorni poremećaji, Specifične teškoće učenja i na masteru predmeti Neurodegenerativni govorni poremećaji i Augmentativna i alternatina komunikacija.

Deo je stručnog tima ordinacije „Dr Antin Pavlović” od samog osnivanja 2018. godine. Bavi se naučnoistraživačkim radom i autor je i koautor brojnih radova koji su objavljeni u domaćim i stranim visokoindeksiranim časopisima.

Učestvovala je u realizaciji naučnih i stručnih projekata:
1. Pružimo ruku Rett-ovom sindromu, Centar za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju, Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije i Ret udruženje Srbije.
2. Dnevni vikend boravak, Ministarstvo za socijalna pitanja i Ret udruženje Srbije.
3. TEMPUS projekat ISHEDS- Identification and Support in Higher Education for Dyslexic Students. UK, Mađarska, Rumunija, Slovenija, Srbija, Bosna i Hercegovina i Hrvatska. Rukovodilac projekta Angela Fawcett, UK. Finansijer EU, Vreme trajanja projekta od 2009-2010. godine (angažovana prilikom testiranja studenata više beogradskih fakulteta).
4. COST IS1406 Projekat Podrška razvoju dečijih jezičkih sposobnosti u Evropi i šire, saradnja usmerena na intervenciju/tretman dece sa smetnjama u razvoju jezika – Newcastle University, UK.

Ujedinjeni u cilju pružanja najbolje brige i podrške, mi smo snaga koja čini čuda.

Ukoliko imate problem u kojem mi možemo da pomognemo, slobodno nas kontaktirajte.