Defektološki tretman – reedukacija psihomotorike

DEFEKTOLOŠKI TRETMAN-REEDUKACIJA PSIHOMOTORIKE

Kvalitetna usluga

Reedukacija psihomotorike ili tretman pokretom je metoda rada sa decom koja se zasniva na vezi između razvoja ličnosti i doživljaja telesne celovitosti. Dete se sagledava kao celina i teži se sveobuhvatnom razvoju, umesto podsticanju razvoja pojedinih oblasti.

Pacijenata
0 +

Šta radimo

Vežbe koje se izvode tokom tretmana reedukacije psihomotorike su osmišljene na osnovu procene razvojnih potreba i prilagođene su uzrastu i ličnosti deteta. Dele se na opšte i specifične.

U opšte spadaju: vežbe ritma, vežbe imitacije i vežbe doživljaja telesne celovitosti.

Specifične vežbe su: vežbe orijentacije u vremenu, vežbe orijentacije u prostoru, vežbe gnostičkih sposobnosti (angažovanje svih čula u uočavanju sličnosti i razlika, svrhe i delovanja stvari, prepoznavanju osećanja…), vežbe praksičkih sposobnosti i veština pokreta (koordinacija pokreta, držanje tela u prostoru, serijacija i klasifikacija različitih vrsta i oblika predmeta, gradnja i rušenje, skupljanje i prosipanje), vežbe za razvoj školskih veština čitanja, pisanja i računanja i vežbe govora (spontana upotreba govora i razvoj semantičkog nivoa jezika).

Reedukacija psihomotorike koristi deci sa smetnjama u razvoju govora i jezika i smetnjama u učenju (dislalija, razvojna disfazija, disleksija, disgrafija, diskalkulija…), sa usporenim i disharmoničnim razvojem (razvojna disharmonija), sa kašnjenjem u razvoju motorike (dispraksija), sa poremećajem iz autističnog spektra, sa poremaćajem pažnje i hiperaktivnošću (ADD, ADHD).

Naša vrednost

Kvalitetna nega od kvalitetnih stručnjaka

Tu smo da zajedno napredujemo!

Vizija

1

Misija

2

Moto

3